خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : جزوه بهداشت حرفه ای

بایگانی/آرشیو برچسب ها : جزوه بهداشت حرفه ای

آبان, ۱۳۹۸

 • ۵ آبان

  مهندسی فاکتورهای انسانی

  مهندسی فاکتورهای انسانی

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای کلیه جزوات مربوط به درس‌ تنش های حرارتی در محیط کار به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

مهر, ۱۳۹۸

 • ۱۹ مهر

  کلیات محیط زیست

  کلیات محیط زیست

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای کلیه جزوات مربوط به درس‌ کلیات محیط زیست به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

 • ۱۹ مهر

  بیماری های شغلی

  بیماری های شغلی

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای کلیه جزوات مربوط به درس‌ بیماری های شغلی به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

 • ۱۹ مهر

  ارزیابی و مدیریت ریسک

  ارزیابی و مدیریت ریسک

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای کلیه جزوات مربوط به درس‌ ارزیابی و مدیریت ریسک به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

 • ۱۹ مهر

  ایمنی در محیط کار

  ایمنی در محیط کار

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای کلیه جزوات مربوط به درس‌ ایمنی در محیط کار به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

 • ۱۹ مهر

  طراحی تهویه صنعتی

  طراحی تهویه صنعتی

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای کلیه جزوات مربوط به درس‌ طراحی تهویه صنعتی به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

 • ۱۹ مهر

  دینامیک گازها و آئروسل ها

  دینامیک گازها و آئروسل ها

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای کلیه جزوات مربوط به درس‌ دینامیک گازها و آئروسل ها به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

 • ۱۹ مهر

  تنش های حرارتی در محیط کار

  تنش های حرارتی در محیط کار

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای کلیه جزوات مربوط به درس‌ تنش های حرارتی در محیط کار به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

 • ۱۹ مهر

  صدا و ارتعاش در محیط کار

  صدا و ارتعاش در محیط کار

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای کلیه جزوات مربوط به درس‌ صدا و ارتعاش در محیط کار به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.

 • ۱۹ مهر

  روشنایی در محیط کار

  روشنایی در محیط کار

  با تلاش سایت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای کلیه جزوات مربوط به درس‌ روشنایی در محیط کار به صورت پکیج جمع آوری شده، تا در اختیار دانشجویان و اساتید محترم در امر آموزش قرار گیرد.