خانه / پمفلت های گروه مهندسی بهداشت محیط

پمفلت های گروه مهندسی بهداشت محیط

پوستر، بروشور و پمفلت های گروه مهندسی بهداشت محیط با هدف آموزش در زمینه مدیریت پسماند شهری و بیمارستانی؛ بهداشت آب و فاضلاب؛بهداشت مواد غذایی؛ کنترل دخانیات و … در حال انتشار است.

پمفلت فروشندگان صنف پروتئین

پمفلت فروشندگان صنف پروتئین

در این پمفلت از گروه مهندسی بهداشت محیط به موضوعات ذیل اشاره شده است. برای دانلود با کیفت عالی به آخر صفحه بخش دانلود مراجعه فرمایید. بهداشت فردی کلیه شاغلین موظفند بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار را رعایت نموده و به دستورات بازرسین بهداشتی عمل نمایند. کلیه شاغلین باید ملبس …

بیشتر بخوانید »

پمفلت فروشندگان صنف لبنیاتی

پمفلت فروشندگان صنف لبنیاتی

در این پمفلت از گروه مهندسی بهداشت محیط به موضوعات ذیل اشاره شده است. برای دانلود با کیفت عالی به آخر صفحه بخش دانلود مراجعه فرمایید. بهداشت فردی کلیه شاغلین  بایستی دارای گواهینامه آموزش بهداشت عمومی و کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار باشند. کلیه شاغلین موظفند بهداشت فردی و نظافت …

بیشتر بخوانید »