خانه / قوانین و مقررات / رهنمودهای مهندسی بهداشت محیط

رهنمودهای مهندسی بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت محیط:

راهنمای کلر سنجی و ثبت نتایج آن در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار

راهنمای کلر سنجی و ثبت نتایج آن در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار

راهنمای ثبت معاینات سلامت شغلی در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار (ویژه پزشکان)

راهنمای ثبت معاینات سلامت شغلی در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار (ویژه پزشکان)

راهنمای ثبت پزشک و بررسی معاینات سلامت شغلی در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار (ویژه معاونت بهداشتی دانشگاه)

راهنمای ثبت پزشک و بررسی معاینات سلامت شغلی در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار (ویژه معاونت بهداشتی دانشگاه)

خانه تکانی ایمن

خانه تکانی ایمن

شاخص های آنتروپومتری استاتیکی کارگران ایرانی

شاخص های آنتروپومتری استاتیکی کارگران ایرانی

راهنمای جامع حمل دستی بار

راهنمای جامع حمل دستی بار

راهنمای بهداشت حرفه‌ای در ریخته‌گری

راهنمای بهداشت حرفه‌ای در ریخته‌گری

راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی

راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی

راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک

راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک

راهنمای کنترل سرب در محیط کار

راهنمای کنترل سرب در محیط کار

چک لیست های خوداظهاری کارفرمایان در کارگاه از دیدگاه بهداشت حرفه‌ای

چک لیست های خوداظهاری کارفرمایان در کارگاه از دیدگاه بهداشت حرفه‌ای

راهنمای کنترل سیلیس در محیط کار

راهنمای کنترل سیلیس در محیط کار

راهنمای جامع ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی

راهنمای جامع ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی

راهنمای جامع طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی

راهنمای جامع طراحی ایستگاه کار ارگونومیکیراهنمای آموزشی ترک دخانیات

راهنمای آموزشی ترک دخانیاتاطلاعیه بهداشتی سالم سازی سبزیجات، جوانه غلات و محصولات سالادی

اطلاعیه بهداشتی سالم سازی سبزیجات، جوانه غلات و محصولات سالادی

راهنما و دستورالعمل انتخاب و نحوه تهیه دستگاه‌های غیر سوز بی خطر ساز پسماند پزشکی

راهنما و دستورالعمل انتخاب و نحوه تهیه دستگاه‌های غیر سوز بی خطر ساز پسماند پزشکی

راهنمای دفع زائدات اتیدیوم بروماید

راهنمای دفع زائدات اتیدیوم بروماید

فرم برنامه ریزی سالانه بازرسی هدفمند (بهداشت حرفه‌ای)

فرم برنامه ریزی سالانه بازرسی هدفمند (بهداشت حرفه‌ای)

راهنمای آموزشی ارگونومی در محیط کار

راهنمای آموزشی ارگونومی در محیط کار

فرم گزارش دهی بازرسی هدفمند (بهداشت حرفه‌ای)

فرم گزارش دهی بازرسی هدفمند (بهداشت حرفه‌ای)

راهنمای تکمیل فرم بازرسی بهداشت حرفه‌ای

راهنمای تکمیل فرم بازرسی بهداشت حرفه‌ای

راهنمای درجه بندی کارگاه‌ها براساس ریسک در برنامه بازرسی هدفمند بهداشت حرفه‌ای

راهنمای درجه بندی کارگاه‌ها براساس ریسک در برنامه بازرسی هدفمند بهداشت حرفه‌ای

فرم بازرسی بهداشت حرفه‌ای از کارگاه (تک واحدی)

فرم بازرسی بهداشت حرفه‌ای از کارگاه (تک واحدی)

فرم بازرسی بهداشت حرفه‌ای از کارگاه (چند واحدی)

فرم بازرسی بهداشت حرفه‌ای از کارگاه (چند واحدی)

راهنمای کنترل جیوه در محیط کار

راهنمای کنترل جیوه در محیط کار

کارگاه آموزشی تنش‌های حرارتی در محیط کار

کارگاه آموزشی تنش‌های حرارتی در محیط کار

راهنمای ثبت بازرسی بهداشت حرفه‌ای و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار (نسخه شماره دو)

راهنمای ثبت بازرسی بهداشت حرفه‌ای و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار (نسخه شماره دو)

راهنمای چک لیست خوداظهاری کارفرمایان در صنایع

راهنمای چک لیست خوداظهاری کارفرمایان در صنایع

راهنمای آموزشی کنترل دخانیات

راهنمای آموزشی کنترل دخانیات

راهنمای آموزشی کنترل دخانیات برای دانشجویان

راهنمای آموزشی کنترل دخانیات برای دانشجویان

کتاب‌

راهنمای برنامه‌های پیش نیازی و شرایط خوب ساخت برای سلامت و ایمنی مواد غذایی در سطح توزیع و عرضه

راهنمای برنامه‌های پیش نیازی و شرایط خوب ساخت برای سلامت و ایمنی مواد غذایی در سطح توزیع و عرضه

راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی

راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی

راهنمای محاسبه، تعیین و اعلام شاخص کیفیت هوا

راهنمای محاسبه، تعیین و اعلام شاخص کیفیت هوا

راهنمای بهداشت محیط مطب

راهنمای بهداشت محیط مطب

راهنمای مدیریت بهداشت محیط در بلایا و شرایط اضطرار

راهنمای مدیریت بهداشت محیط در بلایا و شرایط اضطرار

استانداردهای ملی پیوست سلامت

استانداردهای ملی پیوست سلامت

چگونه از خود در برابر پرتو‌های فرابنفش خورشیدی محافظت نماییم؟

چگونه از خود در برابر پرتو‌های فرابنفش خورشیدی محافظت نماییم؟

چگونه از اثرات ریزگردها بر سلامت خود بکاهیم؟

چگونه از اثرات ریزگردها بر سلامت خود بکاهیم؟

راهنمای آموزشی دستورالعمل پایش و نظارت در برنامه ابتکارات جامعه محور

راهنمای آموزشی دستورالعمل پایش و نظارت در برنامه ابتکارات جامعه محور

راهنمای آموزشی کنترل دخانیات

راهنمای آموزشی کنترل دخانیات

راهنمای آموزشی کنترل دخانیات برای دانشجویان

راهنمای آموزشی کنترل دخانیات برای دانشجویان

راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاه‌های تشخیص طبی

راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاه‌های تشخیص طبی

راهنمای سرفصل‌ها و محتوای برنامه آموزش مدیریت پسماند پزشکی

راهنمای سرفصل‌ها و محتوای برنامه آموزش مدیریت پسماند پزشکی

راهنمای بهداشت محیط مراکز جراحی محدود و سرپایی

راهنمای بهداشت محیط مراکز جراحی محدود و سرپایی

راهنمای عملیات بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بلایا

راهنمای عملیات بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بلایا

راهنمای بهداشت آب و فاضلاب در شرایط اضطراری و بلایا

راهنمای بهداشت آب و فاضلاب در شرایط اضطراری و بلایا

راهنمای آموزشی ترک دخانیات

راهنمای آموزشی ترک دخانیات

راهنمای بازرسی بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

راهنمای بازرسی بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

راهنمای بهداشت محیط صنوف (مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی)

راهنمای بهداشت محیط صنوف (مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی)

راهنمای طبقه بندی پسماندها برای بازرسین بهداشت محیط

راهنمای طبقه بندی پسماندها برای بازرسین بهداشت محیط

راهنمای نظارت بر سامانه‌های تامین آب آشامیدنی

راهنمای نظارت بر سامانه‌های تامین آب آشامیدنی

راهنمای نظارت و پایش آب استحرهای شنا و شناگاه‌های طبیعی

راهنمای نظارت و پایش آب استحرهای شنا و شناگاه‌های طبیعی

راهنمای محاسبه، تعیین و اعلام شاخص پرتوهای فرابنفش

راهنمای محاسبه، تعیین و اعلام شاخص پرتوهای فرابنفش

راهنمای کلرسنجی و ثبت نتایج آن در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار

راهنمای کلرسنجی و ثبت نتایج آن در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار

موازین ایمنی و بهداشتی در کاربرد لامپ‌های کم مصرف

موازین ایمنی و بهداشتی در کاربرد لامپ‌های کم مصرف

راهنمای نمونه برداری و ثبت نتایج آزمایش‌های آب و فاضلاب در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار

راهنمای نمونه برداری و ثبت نتایج آزمایش‌های آب و فاضلاب در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار

دانستنی‌هایی درباره آسم مرتبط با تاندراستورم (Thunderstorm asthma)

دانستنی‌هایی درباره آسم مرتبط با تاندراستورم (Thunderstorm asthma)

راهنمای ارزیابی سلامت در طرح‌های توسعه مشمول ارزیابی پیامدهای زیست محیطی

راهنمای ارزیابی سلامت در طرح‌های توسعه مشمول ارزیابی پیامدهای زیست محیطی

راهنمای آموزشی مدل توانمندسازی جوامع روستایی

راهنمای آموزشی مدل توانمندسازی جوامع روستایی

راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان

راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان

راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری (جلد اول)

راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری (جلد اول)

راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری (جلد دوم)

راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری (جلد دوم)

راهنمای ممیزی برنامه های ایمنی آب آشامیدنی

راهنمای ممیزی برنامه های ایمنی آب آشامیدنی

راهنمای مدیریت پسماندهای شیمیایی و دارویی در مراکز بهدا شتی و درمانی

راهنمای مدیریت پسماندهای شیمیایی و دارویی در مراکز بهدا شتی و درمانی

راهنمای برنامه ایمنی آب (دکتر محمد منشوری، مهندس غلامرضا شقاقی)

راهنمای برنامه ایمنی آب (دکتر محمد منشوری، مهندس غلامرضا شقاقی)

راهنمای پاکسازی اماکن مسکونی بعد از سیلاب

راهنمای پاکسازی اماکن مسکونی بعد از سیلاب

گزاره برگ سیل و بیماری های واگیر-ارزیابی خطر و اقدامات پیشگیرانه

گزاره برگ سیل و بیماری های واگیر-ارزیابی خطر و اقدامات پیشگیرانه

راهنمای کاربر، ابزار تضمین کیفیت برنامه ایمنی آب

راهنمای کاربر، ابزار تضمین کیفیت برنامه ایمنی آب

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-پاکسازی چاه های دستی (فصل یک)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-پاکسازی چاه های دستی (فصل یک)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-پاکسازی و تعمیر چاه های مته ای (فصل دو)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-پاکسازی و تعمیر چاه های مته ای (فصل دو)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-پاکسازی و گندزدائی مخازن و تانکرهای ذخیره آب (فصل سه)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-پاکسازی و گندزدائی مخازن و تانکرهای ذخیره آب (فصل سه)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-بازسازی سیستم های توزیع آب لوله کشی در مقیاس کوچک (فصل چهار)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-بازسازی سیستم های توزیع آب لوله کشی در مقیاس کوچک (فصل چهار)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-تصفیه آب آشامیدنی در نقطه مصرف در شرایط اضطراری (فصل پنج)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-تصفیه آب آشامیدنی در نقطه مصرف در شرایط اضطراری (فصل پنج)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-بازسازی تاسیسات تصفیه آب بعد از بحران (فصل شش)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-بازسازی تاسیسات تصفیه آب بعد از بحران (فصل شش)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-مدیریت پسماندها در شرایط اضطراری (فصل هفت)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-مدیریت پسماندها در شرایط اضطراری (فصل هفت)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-دفن اجساد در شرایط اضطراری (فصل هشت)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-دفن اجساد در شرایط اضطراری (فصل هشت)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-مقدار آب مورد نیاز در شرایط بحرانی (فصل نه)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-مقدار آب مورد نیاز در شرایط بحرانی (فصل نه)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-ارتقا بهداشت در شرایط اضطراری (فصل ده)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-ارتقا بهداشت در شرایط اضطراری (فصل ده)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-اندازه گیری میزان کلر در اب آشامیدنی (فصل یازده)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-اندازه گیری میزان کلر در اب آشامیدنی (فصل یازده)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-تحویل آب آشامیدنی سالم به وسیله تانکر (فصل دوازده)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-تحویل آب آشامیدنی سالم به وسیله تانکر (فصل دوازده)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-برنامه ریزی برای دفع مدفوع در شرایط اضطراری (فصل سیزده)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-برنامه ریزی برای دفع مدفوع در شرایط اضطراری (فصل سیزده)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-گزینه های فنی برای دفع مدفوع در شرایط اضطراری (فصل چهارده)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-گزینه های فنی برای دفع مدفوع در شرایط اضطراری (فصل چهارده)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-بهسازی چاه ها پس از وقوع سیلاب دریایی (فصل پانزده)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری-بهسازی چاه ها پس از وقوع سیلاب دریایی (فصل پانزده)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری (فصل یک تا پانزده)

راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری (فصل یک تا پانزده)

همچنین ببینید

قوانین و مقررات مهندسی بهداشت محیط

چک لیست‌های مهندسی بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت محیط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *