خانه / قوانین و مقررات / استانداردهای مهندسی بهداشت محیط

استانداردهای مهندسی بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت محیط:

کیفیت آب - اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (استاندارد ملی ایران - شماره ۱۰۶۱۲ - چاپ اول)

کیفیت آب - اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (استاندارد ملی ایران - شماره ۱۰۶۱۲ - چاپ اول)

کیفیت آب - تعیین میزان سمیت حاد کشنده مواد موجود در آب برای ماهیان آب شیرین - قسمت دوم: روش آزمون نیمه ثابت (استاندارد ملی ایران - شماره ۸۶۹۶:۲ - چاپ اول)

کیفیت آب - تعیین میزان سمیت حاد کشنده مواد موجود در آب برای ماهیان آب شیرین - قسمت دوم: روش آزمون نیمه ثابت (استاندارد ملی ایران - شماره ۸۶۹۶:۲ - چاپ اول)

کیفیت آب - اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی بعد از n روز – بخش اول: رقیق سازی و بذردار کردن با افزودن الیل تیواوره – روش آزمون (استاندارد ملی ایران - شماره ۸۳۹۳:۱ - چاپ اول)

کیفیت آب - اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی بعد از n روز – بخش اول: رقیق سازی و بذردار کردن با افزودن الیل تیواوره – روش آزمون (استاندارد ملی ایران - شماره ۸۳۹۳:۱ - چاپ اول)

آب - شمارش میکرو ارگانیسم های قابل کشت (استاندارد ملی ایران - شماره ۵۲۷۱ - چاپ اول)

آب - شمارش میکرو ارگانیسم های قابل کشت (استاندارد ملی ایران - شماره ۵۲۷۱ - چاپ اول)

کیفیت آب - شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا به روش صاف کردن غشایی (استاندارد ملی ایران - شماره ۸۸۶۹ - چاپ اول)

کیفیت آب - شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا به روش صاف کردن غشایی (استاندارد ملی ایران - شماره ۸۸۶۹ - چاپ اول)

کیفیت آب - تعیین میزان سمیت حاد کشنده مواد موجود در آب برای ماهیان آب شیرین – قسمت اول : روش آزمون ثابت (استاندارد ملی ایران - شماره ۸۶۹۶:۱ - چاپ اول)

کیفیت آب - تعیین میزان سمیت حاد کشنده مواد موجود در آب برای ماهیان آب شیرین – قسمت اول : روش آزمون ثابت (استاندارد ملی ایران - شماره ۸۶۹۶:۱ - چاپ اول)

کیفیت آب - جستجو و شمارش انتروکوک های روده ای – قسمت دوم : روش صافی غشایی (استاندارد ملی ایران - شماره ۷۷۲۴:۲ - چاپ اول)

کیفیت آب - جستجو و شمارش انتروکوک های روده ای – قسمت دوم : روش صافی غشایی (استاندارد ملی ایران - شماره ۷۷۲۴:۲ - چاپ اول)

کیفیت آب - شمارش میکروارگانیسم ها در آب با استفاده از روش کشت- راهنما (استاندارد ملی ایران - شماره ۴۲۰۷ - تجدید نظر اول)

کیفیت آب - شمارش میکروارگانیسم ها در آب با استفاده از روش کشت- راهنما (استاندارد ملی ایران - شماره ۴۲۰۷ - تجدید نظر اول)

کیفیت آب - تعیین میزان سمیت حاد کشندگی مواد موجود در آب برای ماهیان آب شیرین - قسمت سوم: روش آزمون گردشی (استاندارد ملی ایران - شماره ۸۶۹۶:۳ - چاپ اول)

کیفیت آب - تعیین میزان سمیت حاد کشندگی مواد موجود در آب برای ماهیان آب شیرین - قسمت سوم: روش آزمون گردشی (استاندارد ملی ایران - شماره ۸۶۹۶:۳ - چاپ اول)

آب - تعیین اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی پس از n روز - قسمت دوم: روش آزمون برای نمونه‌های رقیق نشده (استاندارد ملی ایران - شماره ۸۳۹۶:۲ - چاپ اول)

آب - تعیین اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی پس از n روز - قسمت دوم: روش آزمون برای نمونه‌های رقیق نشده (استاندارد ملی ایران - شماره ۸۳۹۶:۲ - چاپ اول)

هیپوکلریت کلسیم مورد مصرف در تصفیه آب برای مصارف انسانی ویژگی‌ها و روش‌های آزمون (استاندارد ملی ایران - شماره ۷۰۹۸ - چاپ اول)

هیپوکلریت کلسیم مورد مصرف در تصفیه آب برای مصارف انسانی ویژگی‌ها و روش‌های آزمون (استاندارد ملی ایران - شماره ۷۰۹۸ - چاپ اول)

جستجو و شمارش کلیفرم ها در آب به روش چند لوله‌ای (استاندارد ملی ایران - شماره ۳۷۵۹ - چاپ اول)

جستجو و شمارش کلیفرم ها در آب به روش چند لوله‌ای (استاندارد ملی ایران - شماره ۳۷۵۹ - چاپ اول)

آب - آئین کار بهداشتی آب های آشامیدنی بسته بندی شده - به غیر از آب معدنی (استاندارد ملی ایران - شماره ۶۳۰۵ - چاپ اول)

آب - آئین کار بهداشتی آب های آشامیدنی بسته بندی شده - به غیر از آب معدنی (استاندارد ملی ایران - شماره ۶۳۰۵ - چاپ اول)

کیفیت آب - نمونه برداری – نمونه برداری از پساب‌ها - آئین کار (استاندارد ملی ایران - شماره ٧٩۶٠ - چاپ اول)

کیفیت آب - نمونه برداری – نمونه برداری از پساب‌ها - آئین کار (استاندارد ملی ایران - شماره ٧٩۶٠ - چاپ اول)

آب - جستجو و شناسایی ویبریوکلرا – روش آزمون میکروبیولوژی (استاندارد ملی ایران - شماره ۷۲۲۳ - چاپ اول)

آب - جستجو و شناسایی ویبریوکلرا – روش آزمون میکروبیولوژی (استاندارد ملی ایران - شماره ۷۲۲۳ - چاپ اول)

کیفیت آب - نمونه برداری – نمونه برداری از رودخانه‌ها و نهرها- آئین کار (استاندارد ملی ایران - شماره ٧٩۶۴ - چاپ اول)

کیفیت آب - نمونه برداری – نمونه برداری از رودخانه‌ها و نهرها- آئین کار (استاندارد ملی ایران - شماره ٧٩۶۴ - چاپ اول)

کیفیت آب - نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژی-آئین کار (استاندارد ملی ایران - شماره ۴۲۰۸ - تجدیدنظر اول)

کیفیت آب - نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژی-آئین کار (استاندارد ملی ایران - شماره ۴۲۰۸ - تجدیدنظر اول)

آب - آب آشامیدنی بسته بندی شده - ویژگی‌ها (استاندارد ملی ایران - شماره ۶۶۹۴ - چاپ اول)

آب - آب آشامیدنی بسته بندی شده - ویژگی‌ها (استاندارد ملی ایران - شماره ۶۶۹۴ - چاپ اول)

آئین کار بمنظور بهره برداری از آب‌های معدنی طبیعی آشامیدنی (استاندارد ملی ایران - شماره ۲۶۰۶ - چاپ دوم)

آئین کار بمنظور بهره برداری از آب‌های معدنی طبیعی آشامیدنی (استاندارد ملی ایران - شماره ۲۶۰۶ - چاپ دوم)

استخرهای شنا - الزامات عمومی (استاندارد ملی ایران - شماره ۱۱۲۰۳ - چاپ اول)

استخرهای شنا - الزامات عمومی (استاندارد ملی ایران - شماره ۱۱۲۰۳ - چاپ اول)

آب آشامیدنی - ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی (استاندارد ملی ایران - شماره ۱۰۵۳ - تجدید نظر پنجم)

آب آشامیدنی - ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی (استاندارد ملی ایران - شماره ۱۰۵۳ - تجدید نظر پنجم)

آب آشامیدنی - ویژگی های میکروبیولوژی (استاندارد ملی ایران - شماره ۱۰۱۱ - تجدید نظر ششم)

آب آشامیدنی - ویژگی های میکروبیولوژی (استاندارد ملی ایران - شماره ۱۰۱۱ - تجدید نظر ششم)

پرتوهای غیریونساز- حدود پرتوگیری (استاندارد ملی ایران - چاپ اول)

پرتوهای غیریونساز- حدود پرتوگیری (استاندارد ملی ایران - چاپ اول)

حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو - استانداردهای پایه (استاندارد ملی ایران - شماره ۷۷۵۱- چاپ اول)

حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو - استانداردهای پایه (استاندارد ملی ایران - شماره ۷۷۵۱- چاپ اول)

استانداردهای خروجی فاضلاب (به استناد ماده ۵ آیین نامه جلوگیری از الودگی آب)

استانداردهای خروجی فاضلاب (به استناد ماده ۵ آیین نامه جلوگیری از الودگی آب)

روش نمونه برداری و آزمایش فاضلاب‌ها (استاندارد ملی ایران - شماره ۱۷۷۹ - چاپ اول)

روش نمونه برداری و آزمایش فاضلاب‌ها (استاندارد ملی ایران - شماره ۱۷۷۹ - چاپ اول)

روش روزمره نمونه برداری آب (استاندارد ملی ایران - شماره ۲۳۴۸ - چاپ دوم)

روش روزمره نمونه برداری آب (استاندارد ملی ایران - شماره ۲۳۴۸ - چاپ دوم)

روش نمونه گیری از پساب‌های صنعتی (استاندارد ملی ایران - شماره ۲۴۴۰ - چاپ اول)

روش نمونه گیری از پساب‌های صنعتی (استاندارد ملی ایران - شماره ۲۴۴۰ - چاپ اول)

همچنین ببینید

رهنمودهای مهندسی بهداشت محیط

رهنمودهای مهندسی بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت محیط: 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *